Digitel.sk


Internetový obchod
RSS
Nákupný košík (0)
Registrácia / Prihlásenie
   Prihlásenie   Produkty   Dokumenty   Váš profil   Košík   Kontakt   Hlavná   Pomoc 
Kategórie Výrobcovia
katAUDIO TECHNIKA
katKANCELÁRSKA TECHNIKA
katMOBILNÉ TELEFÓNY
katSTOLNÉ TELEFÓNY
katDOMÁCE SPOTREBIČE
katPC TECHNIKA
katVIDEOTECHNIKA
katSPOTREBNÁ ELEKTRONIKA
katFOTO TECHNIKA
katKUCHYŇA A DOMÁCNOSŤ
katOSVETLENIE
katAUTO-MOTO
katGALANTÉRIA
katDOPLNKY
katNAVIGÁCIE A PRÍSLUŠENSTVO
Podporované platby
Elektronická platba kartou
Elektronická platba prostredníctvom TatraPay
Elektronická platba prostredníctvom VUBPay
Reklama
Nová registrácia
Ak sa chcete zaregistrovať ako firma, kliknite na REGISTRÁCIA FIRMY.
údaje o mne
 
 Meno a priezvisko:
 Adresa:
 Mesto:
 PSČ:
 Štát:
 www:
 E-mail:
 Telefón:
 Fax:
 Mt:

Dodacia adresa vyplňte len ak je iné ako adresa firmy
 Adresa:
 Mesto:
 PSČ:
 Štát:


 Banka:
 Číslo účtu:
 
prihlasovacie údaje
 
 Prihlasovacie meno:
 Prihlasovacie heslo:
 Potvrdenie hesla:

 Súhlasím s prihlásením k odberu noviniek elektronickou poštou (e-mailom) a spracovaním údajov pre marketingový účel.

 
3259
Kontrolný kód:
Opíšte kód z políčka, slúži ako ochrana proti SPAM.

Zadaním údajov do registračného formulára a ich odoslaním dávate súhlas na založenie údajov do príslušných databáz a súčasne súhlasíte s ich spracovaním v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
1. Všeobecné ustanovenia

1.1.Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z
kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Digicom, s.r.o., so sídlom Predmestská 81,
010 01 Žilina, IČO: 36 003 107, zapísaná v OR vedenom Okresným Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.:
3381/L, DIČ: 2020447528, prevádzka Predmestská 81, 010 01 Žilina (ďalej len "predávajúci") a
kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho.
Kontaktné údaje predávajúceho:
mail: obchod@digicom.sk
telefón: +421/ 41/ 700 1030
fax: +421/ 41/ 723 4401
poštová adresa: Predmestská 81, 010 01 Žilina
číslo účtu pre bezhotovostné platby: Tatra banka: 262 115 0975 / 1100 ( IBAN: SK28 1100 0000 0026
2115 0975)Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk

1.2.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí
s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na
všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú
prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej
internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a
kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy.
1.3.Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci
a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných
obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými
podmienkami.
1.4.Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje
predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť
všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru je predávajúcim prezentovaná vo forme textov. Ak je
pri produkte text Na objednávku, reálna dostupnosť môže byť v rádoch dní až mesiacov. Ak sa tovar na
sklad predávajúceho naskladní, zmena sa premietne v textoch pri najbližšej aktualizácii stránky
1.5.Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na ktorejkoľvek
internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o
prijatí objednávky kupujúcemu (potvrdenie objednávky).

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
2.1.Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho
predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme
kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme
telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").
2.2.Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové
potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky
kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako
"potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického
systému predávajúceho, ktoré obdržíte na Vašu e-mailovú adresu ihneď po odoslaní Vašej objednávky,
sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Na Vašu e-mailovú adresu Vám budú v prípade
potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
2.3.Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je
predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote
tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a
termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom
(obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.
2.4.Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v
lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je
povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade
zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením
objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do
zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od
zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný
spôsob vrátenia kúpnej ceny.3. Práva a povinnosti predávajúceho
3.1.Predávajúci je povinný:
a. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve,
kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a
ochranu,
b. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
c. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky
doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi
predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad)
3.2.Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
3.3.Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti
tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v
cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom
plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade
úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním
určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.4. Práva a povinnosti kupujúceho
4.1.Kupujúci je povinný:
a. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
b. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na
doručenie tovaru,
c. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
d. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby
4.2.Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými
stranami v záväznom akceptovaní objednávky.5. Dodacie a platobné podmienky
5.1.Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov
predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Dodaný
tovar má dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej
doby trvanlivosti kontaktuje pred dodaním predávajúci telefonicky alebo e-mailom kupujúceho a tovar
dodá až po súhlase kupujúceho.
5.2.Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní,
ak je tovar pri generovaní objednávky prezentovaný, že ho má predávajúci na sklade. Ak te stav
produktu na sklade prezentovaný textom Na objednávku, platí ustanovenie bodu 1.4 týchto obchodných
podmienok
5.3. Údaje publikované na web stránke tohto e-shopu nie sú on-line s informačným systémom
predávajúceho. Sú aktualizované 1x denne, spravidla v noci. Preto môže nastať stav, že údaj o
dostupnosti tovaru v čase generovania objednávky kupujúcim nemusí odpovedať aktuálnemu stavu skladu
predávajúceho, alebo jeho dodávateľov. Predávajúci má povinnosť po prijatí takejto objednávky o
tejto skutočnosti objednávateľa informovať telefonicky alebo mailom. Takúto objednávku
objednávateľovi preto nemusí potvrdiť, resp. v súlade s bodom 10.1. týchto obchodných podmienok od
kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť.
5.4.Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho
predávajúcim.
5.5.Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej
v kúpnej zmluve.
5.6.Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných
písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu sú v rozsahu
dostupnom pre predávajúceho od výrobcu, resp. importéra.. Výrobcovia a preto aj predávajúci si
vyhradzujú právo na zmeny, úpravy a modifikácie, pokiaľ tieto v negatívne neovplyvňujú úžitkové
vlastnosti tovaru. V prípade, že k tomu dôjde a kupujúci zmenu neakceptuje, má kupujúci právo v
ktoromkoľvek štádiu odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátenie prípadne už zaplatenej ceny za predmet
objednávky.
5.7.Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v potvrdení objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné
strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
5.8.V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim,
kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú
splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať
protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v
kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o
zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu
neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí
kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške
uvedenej v bode 3 tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný
okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom
fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia
tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
5.9.Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V
prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto
skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia
poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého
správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže
následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade
neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
5.10.Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2.
Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už
zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným
prevodom na účet kupujúceho vedený peňažnom ústave v Slovenskej republike.
5.11. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho
v balení.
5.12.Spôsoby platieb:
- v hotovosti pri prevzatí pri platbe dobierkou. Dobierka obmedzená hmotnosťou 5 kg alebo cenou 50 €
pri dodávke poštou alebo 100 € pri dodávke prostredníctvom UPS
- platba vopred na účet
- prostredníctvom služieb VÚB Platby a TatraPay
- prostredníctvom služby CardPay platobnými kartami VISA a MASTERCARD
5.13. Spôsob odberu - osobný odber
Ak si kupujúci vyberie ako miesto odberu klasickú (kamennú) predajňu - osobný odber, má možnosť
tovar vidieť, skontrolovať, preskúšať, prípadne vrátiť (neprevziať) na mieste.

6. Kúpna cena
6.1.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo
podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie
tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho,
dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby
alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.
6.2.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny
cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
6.3.V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby
sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
6.4.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej
zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
6.5.V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve,
kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s
platnými právnymi predpismi SR.
6.6.V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné
strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu,
ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
6.7.V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné
strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu
cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu,
ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
6.8.Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto
služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
6.9.Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.
6.10 Všetky ceny uvedené v tomto elektronickom obchode platia iba na tie obchodné prípady, ktoré sú
uzatvorené podľa týchto obchodných podmienok.7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
7.1.Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
7.2.Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od
predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a
kupujúci tovar neprevezme.8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)
V prípade, že kupujúci má dôvod na reklamovanie tovaru, postupuje v súlade s reklamačným poriadkom
publikovaným na tejto stránke, v záložke Dokumenty/Reklamačný poriadok. Reklamácia je podaná
odoslaním úplne vyplneného Reklamačného formulára z web stránky predávajúceho
http://www.obchod.digicom.sk/reklamacny-formular/

9. Osobné údaje a ich ochrana
9.1.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť
predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo
telefónu a mailovú adresu.
9.2.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť
predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
9.3.Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci
spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú
potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s
platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do
splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania
zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov
môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia
odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
9.4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke
internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.
9.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať
výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
9.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje
na iné účely ako sú uvedené v bode 9.5. ORP osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a
využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude
združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
9.7.Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v
súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným
právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si
nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo
povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
9.8.Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme
v rozsahu:
a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných
údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
c) účel spracúvania osobných údajov,
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných
údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci
získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas
platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného
právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a
upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos
osobných údajov,
; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 9.11. týchto Obchodných podmienok je kupujúci oprávnený
oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
1) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje
na spracúvanie,
2) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
3) opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
4) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
5) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
6) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti,
ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.
9.9. Právo kupujúceho podľa bodu 9.8. bodu 5 a 6 týchto Obchodných podmienok možno obmedziť, len ak
takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana
kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
9.10.Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
a. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely
priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b. využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v
poštovom styku, alebo
c. poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.
9.11. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má
právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10
ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o
neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v
konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a
preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých
spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti
dovolia.
9.12. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u
predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu
právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov
automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o
preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom
predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní
rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci
informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 9.19. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo
iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie
oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie
zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak
predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov
kupujúceho.
9.13. Ak kupujúci uplatní svoje právo
1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za
podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne
najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa
domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je
predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,
3. u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku týchto Obchodných podmienok, je ten
povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
9.14. Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
9.15. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný
zástupca.
9.16. Ak kupujúci nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
9.17. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 9.8. bodu 1 až 3, 5 až 8 týchto Obchodných podmienok a ods.
9.10. až 9.12. týchto Obchodných podmienok vybaví predávajúci bezplatne.
9.18. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 9.8. bodu 4 týchto Obchodných podmienok vybaví predávajúci
bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov
spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie
kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
9.19. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 9.17. a 9.18. týchto
Obchodných podmienok najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti
9.20. Obmedzenie práv kupujúceho podľa ods. 9.9. týchto Obchodných podmienok predávajúci bez
zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
10.1.Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob,
nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve
prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností
predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení
všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v
lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.
Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú
zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy
prevodom na účet vedený v peňažnom ústave v Slovenskej republike určený kupujúcim.
10.2.Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru
podľa bodu 5 týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1
zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení
neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom
predaji").
10.3. Program stránky je zrealizovaný tak, že kupujúci nemôže objednávku odoslať pred tým, ako si
prečíta Obchodné podmienky predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje, že tak vykoná. Odoslaním objednávky
predávajúcemu potvrdzuje, že tak vykonal a bol oboznámený aj s povinnosťami predávajúceho podľa ust.
§ 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, s prihliadnutím na bod 5) tohto
paragrafu..
10.4.Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou, a to buď mailom na adresu
obchod@digicom.sk alebo listom zaslaným klasickou poštou na adresu sídla predávajúceho uvedeného v
záhlaví týchto obchodných podmienok
10.5.Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok
musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, ktorý
sa vracia, ak je jednou časťou objednávky s viac položkami, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už
prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je
povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného
listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.
10.6.V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý sa nachádza v
pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu
cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 15 dní od doručenia
odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet
kupujúceho v niektorej z bánk na území Slovenskej republiky určený kupujúcim.
10.7.V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je poškodený alebo
neúplný, má predávajúci právo pred vrátením zaplatenej sumy požiadať miestne príslušný súd o
stanovenie náhrady škody na vrátenom tovare.
10.8.Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré
kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží
predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s
objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne
nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci
kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená
v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.
10.9.Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na
uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil
návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku
predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej
stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní maximálne 30 minút.
10.10.V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 10.4. a 10.5. týchto
všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci
nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s
odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
10.11. V prípade, ak nedôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany kupujúceho zákonným spôsobom, bez
prevzatia plnenia zo strany kupujúceho, náklady na dopravu a vrátenie tovaru znáša kupujúci.
10.12. Kupujúci nemôže odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy uzavretej pri použití komunikačných
prostriedkov na diaľku najmä v nasledujúcich prípadoch:
a) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom
spotrebiteľa pred uplynutím lehoty 7 dní,
b) ak ide o predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom
trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
c) ak ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru
určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno
vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
d) ak ide o predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré
spotrebiteľ rozbalil.

11. Záverečné ustanovenia
11.1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť
písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na
internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
11.2.V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú
formu.
11.3.V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od
doručenia tovaru kupujúcemu podľa bodu 5.7. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa doručenia
tovaru predávajúcemu podľa bodu 11.4. týchto všeobecných obchodných podmienok.
11.4.Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových
správ.
11.5.Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné
ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene
a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany
spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení
neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
11.6.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej
zmluvy.
11.7.Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v
celom rozsahu s nimi súhlasí.
11.8. Ak stratíte záujem o registráciu na našej stránke, môžete o odregistrovanie požiadať
administrátora mailom na adrese administrator@digicom.sk12. Informácia pre držiteľa platobnej karty:
12.1 Platbu môžete uskutočniť aj kartou prostredníctvom služby Card Pay (platba cez virtuálny POS
terminál Tatra banky). Môžete zaplatiť kartami VISA a MASTERCARD. Použiť môžete uvedené karty vydané
akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete. Prvým krokom je (platí pre neregistrovaných zákazníkov, u
registrovaných použije systém údaje z registrácie) vyplnenie objednávkového formulára, kde uvediete
svoje osobné údaje a potvrdíte druh a množstvo objednaného tovaru. (Každá objednávka by mala
obsahovať: kontaktnú osobu, telefónne (faxové číslo), presný popis tovaru, počet kusov a spôsob
platby prip. iné informácie okrem údajov o karte!!!). Následne po kliknutí na tlačídlo Zaplatiť
budete presmerovaný na internetovú stránku Tatrabanky, na ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje
o karte (číslo karty, CV kód a exspiráciu) a potvrdíte sumu v EUR. Následne dostanete notifikáciu o
úspešnej realizácii platby.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami
predávajúceho, s jeho reklamačným poriadkom a že s tým súhlasí.

Oboznámil som sa s podmienkami a chcem sa zaregistrovať

   Položka  - ktorá musí byť vyplnená.

Nákupný košík
Nákupný košík

Váš nákupný košík neobsahuje žiadny produkt.
Kontaktné údaje

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Digicom, s.r.o.
Predmestská 81
Žilina 01002
Volajte:
Žilina
tel+ 421 41 7001030
Fax
tel+ 421 41 7234401
Mobil
tel+ 421 907 887395
Píšte:
E-mail obchod
eobchod@digitel.sk
E-mail servis
eservis@digitel.sk
E-mail reklamácie
ereklamacie@digitel.sk
Aktualizácia
Posledná aktualizácia 20.03.2018.
Reklama
O NÁS
UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
Rýchlo hore
PODPOROVANÉ PLATBY
Platba kartou
Platba prostredníctvom TatraPay
Platba prostredníctvom VUBPay
© Digicom, s.r.o. 2016, 42
NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete. Heureka.sk - Porovnanie produktov a cien z internetových obchodov TOPlist Počítače Navštívte digitel.sk u ShopMania topshopping - elektro eshopy
Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Ďalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.  Ok